Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 2.8621194E7 28.683 % 31/12/2016
Đào Hữu Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 6916397.0 6.931 % 31/12/2017
Ngô Thị Ngọc Lan 3757304.0 3.765 % 31/12/2017
Nguyễn Thị Hồng Lan 3206392.0 3.213 % 31/12/2017