Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.91 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.26 %
  • Khác
    78.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Hữu Huyền Đại diện công bố thông tin 13,104,050 26.2 % 11/07/2016
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 9,957,745 19.91 % 11/07/2016
Đào Hữu Kha 3,934,788 7.87 % 11/07/2016