Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.91 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.26 %
  • Khác
    78.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Hữu Huyền Đại diện công bố thông tin 1.3103939E7 26.204 % 24/01/2017
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 9957660.0 19.912 % 31/12/2017
Đào Hữu Kha 3934755.0 7.868 % 31/12/2016
Ngô Thị Ngọc Lan 3879905.0 7.759 % 31/12/2016