Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (DFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thế Nguyện 1450425.0 24.174 % 25/12/2018
Trần Tiến Đức 987800.0 16.463 % 18/05/2018
Phan Thị Hảo 665000.0 11.083 % 07/09/2017
Công ty TNHH Linh Trung ES 600000.0 10.0 % 31/05/2016
Bạch Quốc Trung 572775.0 9.546 % 24/12/2018
Lưu Văn Long 450000.0 7.5 % 06/09/2017
Nguyễn Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 315600.0 5.26 % 15/03/2018