Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 93,510,336 64 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 28,009,485 19.17 % 04/05/2016
CTCP Chứng khoán IB 6,648,999 4.55 % 12/04/2016