Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    36.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 9.3510336E7 64.0 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 2.8009485E7 19.17 % 11/10/2018
Quỹ đầu tư Khám Phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam 8100699.0 5.544 % 31/12/2016
CTCP Chứng khoán IB 6648999.0 4.551 % 12/04/2016