Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) (DDN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Elmich 1260000.0 14.328 % 04/11/2016
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpham 675000.0 7.676 % 04/11/2016
Công ty cổ phần Dược Danapha 450000.0 5.117 % 04/11/2016