Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    99.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 5,996,573 48.97 % 22/05/2015
Nguyễn Quốc Khánh Ủy viên Hội đồng quản trị 876,400 7.16 % 18/03/2016
DDM 858,000 7.01 % 26/05/2015
Nguyễn Hà Phương 446,090 3.64 % 29/07/2016
Nguyễn Thị Hà Phương 446,090 3.64 % 29/07/2016