Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 5996573.0 48.974 % 24/01/2017
Vũ Thị Thu Hiền 948790.0 7.749 % 24/01/2017
Nguyễn Quốc Khánh Thành viên Hội đồng quản trị 876400.0 7.158 % 05/01/2017
Công đoàn Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô 858000.0 7.007 % 25/05/2018