Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.21 %
  • Khác
    98.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đường Đức Hóa Chủ tịch Hội đồng quản trị 4001491.0 11.508 % 31/01/2017
Trần Thị Ánh Nguyệt Thành viên Hội đồng quản trị 2018669.0 5.805 % 17/06/2016