Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    75.56 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.03 %
  • Khác
    21.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 4.00023057E8 75.562 % 05/08/2015
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 4.516369E7 8.531 % 30/06/2018