Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.61 %
  • Khác
    96.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 4.2402616E7 74.609 % 08/06/2018
Nguyễn Văn Sang Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.0402616E7 71.09 % 30/06/2017