Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng (DCI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    62.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 900411.0 37.322 % 25/11/2016
Nguyễn Nguyên Khoa 320455.0 13.283 % 25/11/2016
Nguyễn Thị Thu Hằng 140272.0 5.814 % 25/11/2016
Nguyễn Phương Ca Dao 121874.0 5.052 % 25/11/2016
Nguyễn Đình Huỳnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 120626.0 5.0 % 25/11/2016