Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng (DCI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    62.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 900,411 37.32 % 25/11/2016
Nguyễn Thị Thu Hằng 622,169 25.79 % 18/02/2019
Nguyễn Nguyên Khoa 320,455 13.28 % 25/11/2016
Nguyễn Phương Ca Dao 121,874 5.05 % 25/11/2016
Nguyễn Đình Huỳnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 120,626 5 % 25/11/2016
Nguyễn Đình Huấn 118,952 4.93 % 26/02/2019