Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội (DCH: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    45.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 1561100.0 54.205 % 31/10/2017
Công ty TNHH Thành Lê Minh 734300.0 25.497 % 31/10/2017
Bùi Thị Minh Diệu Thành viên Hội đồng quản trị 288000.0 10.0 % 31/10/2017