Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Chí Chuân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 611838.0 12.536 % 20/05/2016
Lê Đăng Chí Dũng Phó Tổng Giám đốc 553365.0 11.338 % 20/05/2016
Hoàng Vũ Nhân Phó Tổng Giám đốc 531373.0 10.888 % 20/05/2016
Đinh Xuân Gạch Thành viên Hội đồng quản trị 308715.0 6.325 % 20/05/2016
Nguyễn Châu Thanh Thanh 268700.0 5.506 % 09/04/2018
Trần Đăng Phan Chủ tịch Hội đồng quản trị 264493.0 5.419 % 20/05/2016