Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Đình Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2224710.0 20.225 % 07/06/2018
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 2085663.0 18.961 % 30/06/2018
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 641642.0 5.833 % 29/11/2017
Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 641641.0 5.833 % 25/05/2018