Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 775100.0 51.673 % 22/03/2016
Nguyễn Văn Thọ Phó Tổng Giám đốc 310100.0 20.673 % 30/06/2017
Trần Duy Anh Thành viên Hội đồng quản trị 232500.0 15.5 % 30/06/2017
Hoàng Thị Hà Thành viên Hội đồng quản trị 232500.0 15.5 % 30/06/2017
America LLC 150100.0 10.007 % 10/09/2018