Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.8 %
  • Khác
    92.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 775100.0 51.673 % 22/03/2016
America LLC 107200.0 7.147 % 12/05/2017
Công ty TNHH Nguyễn Thảo 60000.0 4.0 % 26/05/2017