Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.81 %
  • Khác
    96.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 4738000.0 38.475 % 14/09/2017
Đậu Thị Thúy Mai 2348266.0 19.069 % 27/06/2018
Lê Thị Trúc Linh 1915383.0 15.554 % 26/07/2018
Lê Văn Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1025000.0 8.324 % 27/06/2018
Phạm Thứ Triệu Chủ tịch Hội đồng quản trị 757707.0 6.153 % 26/07/2018
Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 391250.0 3.177 % 30/06/2017