Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.91 %
  • Khác
    97.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng 3960000.0 51.43 % 26/11/2015
Lê Thị Trúc Linh 589348.0 7.654 % 30/09/2016
Nguyễn Hoàng Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 275000.0 3.572 % 06/04/2016