Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.14 %
  • Khác
    97.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng 3,960,000 51.43 % 26/11/2015
Lê Thị Trúc Linh 399,348 5.19 % 05/04/2016
Nguyễn Hoàng Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 275,000 3.57 % 06/04/2016