Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.14 %
  • Khác
    94.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng 6318455.0 51.309 % 25/08/2017
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 3818000.0 31.004 % 13/09/2017
Lê Thị Trúc Linh 913489.0 7.418 % 16/02/2017
Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 391250.0 3.177 % 30/06/2017