Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk (DBM: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.57 %
  • Khác
    76.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Traphaco 1130271.0 58.214 % 25/07/2014
America LLC 441450.0 22.737 % 16/05/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Dương 59205.0 3.049 % 25/07/2014