Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.5 %
  • Khác
    74.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Như So Chủ tịch Hội đồng quản trị 13,756,868 18.27 % 04/03/2016
SSI 8,241,945 10.95 % 09/09/2016
Fraser Investment Holding Pte.Ltd 6,564,960 8.72 % 04/03/2016
Vietnam Holding LTD 3,573,000 4.75 % 04/03/2016
Nguyễn Thị Tân Hòa 2,297,493 3.05 % 23/05/2016