Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.17 %
  • Khác
    72.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Như So Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5132554E7 18.272 % 30/06/2017
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 8676530.0 10.477 % 31/12/2017
Fraser Investment Holding Pte.Ltd 7221456.0 8.72 % 31/12/2017
Vietnam Holding LTD 3573000.0 4.314 % 04/03/2016
Nguyễn Thị Tân Hòa 2527242.0 3.052 % 30/06/2017