Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.29 %
  • Khác
    71.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Như So Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5132554E7 18.272 % 30/06/2017
SSI 8241945.0 9.952 % 09/09/2016
Fraser Investment Holding Pte.Ltd 6564960.0 7.927 % 04/03/2016
Vietnam Holding LTD 3573000.0 4.314 % 04/03/2016
Nguyễn Thị Tân Hòa 2527242.0 3.052 % 30/06/2017