Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.1 %
  • Khác
    73.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Như So Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3756868E7 18.272 % 04/03/2016
SSI 8241945.0 10.947 % 09/09/2016
Fraser Investment Holding Pte.Ltd 6564960.0 8.72 % 04/03/2016
Vietnam Holding LTD 3573000.0 4.746 % 04/03/2016
Nguyễn Thị Tân Hòa 2297493.0 3.052 % 23/05/2016