Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia 3.01926E7 79.246 % 26/05/2015
Lê Tuấn Anh 1500000.0 3.937 % 20/08/2015
Lê Thanh Thuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1500000.0 3.937 % 26/05/2015
SAOMAI CONSCORP 1500000.0 3.937 % 26/05/2015