Công ty Cổ phần Đông Á (DAP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.93 %
  • Khác
    98.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh 487200.0 29.0 % 31/12/2013
Tổng Công ty Khánh Việt 487200.0 29.0 % 30/06/2015
Lê Tiến Anh 217000.0 12.917 % 30/06/2015