Công ty Cổ phần Đông Á (DAP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.83 %
  • Khác
    98.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Khánh Việt 487200.0 29.0 % 30/06/2015
Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh 369600.0 22.0 % 22/03/2017
Lê Tiến Anh 287000.0 17.083 % 20/12/2017