Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 5000000.0 14.62 % 09/09/2016
Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 3000000.0 8.772 % 09/09/2016
Nguyễn Thu Giang Ủy viên Hội đồng quản trị 2500000.0 7.31 % 09/09/2016
Nguyễn Đức Thịnh 1100000.0 3.216 % 09/09/2016