Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.97 %
  • Khác
    97.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 7160000.0 20.936 % 01/03/2018
Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 4500000.0 13.158 % 18/10/2017
Nguyễn Thu Giang Phó Tổng Giám đốc 1339700.0 3.917 % 01/03/2018