Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    99.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,000,000 14.62 % 09/09/2016
Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 3,000,000 8.77 % 09/09/2016
Nguyễn Thu Giang Ủy viên Hội đồng quản trị 2,500,000 7.31 % 09/09/2016
Nguyễn Đức Thịnh 1,100,000 3.22 % 09/09/2016