Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.66 %
  • Khác
    99.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 4,500,000 13.16 % 18/10/2017
Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,500,000 10.23 % 25/06/2019