Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.69 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.01 %
  • Khác
    70.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Peter Eric Dennis 167,600 11.18 % 11/06/2015
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 100,300 6.69 % 30/06/2015
MeKong Portfolio Investments Limited 69,500 4.64 % 26/11/2015