Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.56 %
  • Khác
    45.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 440761.0 29.41 % 13/04/2016
Peter Eric Dennis 176700.0 11.79 % 13/04/2016
Nguyễn Hoàng Giang 106500.0 7.106 % 13/04/2016
Yu Jen Chieh 75000.0 5.004 % 27/12/2018
MeKong Portfolio Investments Limited 69500.0 4.637 % 26/11/2015