Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    44.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.78 %
  • Khác
    25.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2,075,000 44.54 % 30/06/2015
EFI., JSC 371,500 7.97 % 27/12/2010
AFC VF Limited 339,000 7.28 % 29/07/2016
Peter Eric Dennis 295,700 6.35 % 30/06/2015
MeKong Portfolio Investments Limited 231,400 4.97 % 07/04/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 191,100 4.1 % 30/06/2015