Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    44.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.88 %
  • Khác
    24.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2075000.0 44.536 % 30/06/2015
AFC VF Limited 606200.0 13.011 % 16/10/2018
EFI., JSC 371500.0 7.973 % 27/12/2010
Peter Eric Dennis 295700.0 6.347 % 30/06/2015
MeKong Portfolio Investments Limited 231400.0 4.967 % 07/04/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 191100.0 4.102 % 30/06/2015