Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.6 %
  • Khác
    94.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Viglacera 512,550 51 % 30/06/2015
Công ty TNHH NDH Việt Nam 118,300 11.77 % 15/01/2013
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 96,500 9.6 % 26/10/2010