Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.27 %
  • Khác
    33.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát triển khu Công Nghiệp 6,174,000 57.94 % 31/12/2015
VietNam Property Holding 674,930 6.33 % 05/09/2016
AGRISECO 630,000 5.91 % 31/12/2007