Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.65 %
  • Khác
    33.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát triển khu Công Nghiệp 6174000.0 57.945 % 31/12/2015
AGRISECO 630000.0 5.913 % 31/12/2007
VietNam Property Holding 519210.0 4.873 % 22/09/2016