Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.16 %
  • Khác
    40.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp 6174000.0 57.945 % 31/12/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 630000.0 5.913 % 31/12/2007
VietNam Property Holding 519210.0 4.873 % 22/09/2016
America LLC 411850.0 3.865 % 06/07/2018