Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 90,798 9.08 % 24/05/2016
Bùi Huy Nguyệt Đại diện công bố thông tin 66,188 6.62 % 24/06/2016
Trịnh Văn Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 65,688 6.57 % 27/06/2016
Lương Huy Hoàng Ủy viên Hội đồng quản trị 58,378 5.84 % 24/06/2016
Võ Văn Bản 40,410 4.04 % 31/12/2014