Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 180798.0 18.08 % 17/02/2017
Bùi Huy Nguyệt Đại diện công bố thông tin 132478.0 13.248 % 17/02/2017
Lương Huy Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị 120378.0 12.038 % 17/02/2017
Trịnh Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 115688.0 11.569 % 17/02/2017
Lê Huy Cừ Trưởng Ban Kiểm soát 67602.0 6.76 % 17/02/2017