Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.29 %
  • Khác
    68.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1310400.0 20.0 % 16/12/2014
America LLC 728140.0 11.113 % 03/02/2017
Lê Thành Nhơn 605700.0 9.245 % 04/10/2016
Trần Hồng Phúc 349500.0 5.334 % 20/09/2016
Đỗ Vương Tú 305356.0 4.661 % 17/01/2017
Trần Thị Kim Loan 268590.0 4.099 % 30/06/2017