Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.07 %
  • Khác
    72.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1,310,400 20 % 16/12/2014
America LLC 675,540 10.31 % 04/10/2016
Lê Thành Nhơn 605,700 9.24 % 04/10/2016
Trần Hồng Phúc 349,500 5.33 % 20/09/2016
Đinh Thị Việt Hương 220,000 3.36 % 04/12/2014