Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.78 %
  • Khác
    57.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CHYIH INVESTMENT 7057325.0 354.545 % 30/06/2013
AGRISECO 630000.0 31.65 % 05/11/2009
Chen Tzu Hsuan 501900.0 25.214 % 16/10/2018