Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đức Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 140557.0 7.916 % 30/06/2015
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam 97900.0 5.514 % 02/06/2014