Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đức Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 161640.0 7.319 % 31/12/2017
Quách Bích Việt 130846.0 5.925 % 04/05/2018
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam 112585.0 5.098 % 29/11/2017
Nguyễn Đình Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 101890.0 4.614 % 31/12/2017