Công ty Cổ phần CMC (CVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.57 %
  • Khác
    89.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1899006.0 6.728 % 29/11/2017
Dương Quốc Chính Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1051006.0 3.724 % 31/12/2017