Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    1.74 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.03 %
  • Khác
    86.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1681736.0 5.959 % 17/05/2017
Dương Quốc Chính Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1000028.0 3.543 % 11/07/2017