Công ty Cổ phần CMC (CVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.82 %
  • Khác
    86.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 3999007.0 10.899 % 06/08/2018
Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1899006.0 5.176 % 30/06/2018