Công ty Cổ phần CMC (CVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.84 %
  • Khác
    85.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VIETINBANKSC 3999007.0 10.899 % 06/08/2018
Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1899006.0 5.176 % 30/06/2018