Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    1.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.08 %
  • Khác
    87.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Quốc Hưng 1,195,000 6.22 % 26/08/2016
Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,001,240 5.22 % 31/12/2015
Dương Quốc Chính Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 883,020 4.6 % 31/12/2015