Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    1.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.48 %
  • Khác
    85.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1001240.0 5.215 % 31/12/2015
Dương Quốc Chính Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 883020.0 4.599 % 31/12/2015
Lê Quốc Hưng 865000.0 4.505 % 14/12/2016