Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.77 %
  • Khác
    99.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Vincap 2000000.0 24.242 % 08/12/2017
Nguyễn Trường Ka 930000.0 11.273 % 08/12/2017
Mai Thị Hưng 930000.0 11.273 % 08/12/2017
Nguyễn Quang Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 529000.0 6.412 % 15/09/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư SME 300000.0 3.636 % 31/12/2012