Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.5 %
  • Khác
    97.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 529000.0 16.277 % 15/09/2017
Huỳnh Cẩm Đoan 380600.0 11.711 % 17/08/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư SME 300000.0 9.231 % 31/12/2012
Nguyễn Thị Hằng 168500.0 5.185 % 31/12/2012