Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư (CVC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quản Thị Thìn 278700.0 12.668 % 01/08/2018
Nguyễn Thị Bích Phượng Thành viên Hội đồng quản trị 278697.0 12.668 % 20/08/2018
Hoàng Kim Huế 278670.0 12.667 % 20/08/2018
Trần Thị Du 278643.0 12.666 % 14/08/2018
Ngô Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 229000.0 10.409 % 31/12/2017
Ngô Thị Tuyết 145000.0 6.591 % 02/08/2018