Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư (CVC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quản Thị Thìn 278700.0 12.668 % 01/08/2018
Trần Thị Du 278643.0 12.666 % 14/08/2018
Ngô Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 229000.0 10.409 % 31/12/2017
Ngô Thị Tuyết 145000.0 6.591 % 02/08/2018
Trịnh Xuân Đại 126329.0 5.742 % 09/08/2018
Nguyễn Khắc Sơn 120799.0 5.491 % 08/08/2018
Nguyễn Thị Phương Thơm Thành viên Ban Kiểm soát 106500.0 4.841 % 07/08/2018