Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân Tp.Cần Thơ 1.792E7 64.003 % 19/05/2016
CTCP Đầu tư ngành nước DNP 6310400.0 22.538 % 31/01/2018
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 3374000.0 12.051 % 19/05/2016