Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân Tp.Cần Thơ 17,920,000 64 % 19/05/2016
CTCP Đầu tư ngành nước DNP 6,310,400 22.54 % 31/01/2018
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 3,374,000 12.05 % 19/05/2016