Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.48 %
  • Khác
    88.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 8.0486472E7 75.645 % 07/09/2018
Yurie VietNam Securities Investment Trust 6416196.0 6.03 % 07/09/2018