Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 1500000.0 15.0 % 01/04/2016
Võ Văn Thắng 590000.0 5.9 % 12/05/2017
Võ Quang Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 480000.0 4.8 % 12/05/2017