Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.5 %
  • Khác
    98.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thanh Việt Thành viên Hội đồng quản trị 3202760.0 29.116 % 02/02/2018
Nguyễn Thị Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 1650000.0 15.0 % 02/02/2018
Võ Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1290000.0 11.727 % 05/03/2018