Công ty cổ phần Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thủy Ủy viên Hội đồng quản trị 1,500,000 15 % 01/04/2016
Võ Quang Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 480,000 4.8 % 01/04/2016