Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.83 %
  • Khác
    99.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thanh Việt Thành viên Hội đồng quản trị 2998920.0 24.784 % 11/03/2019
Nguyễn Thị Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 1815000.0 15.0 % 25/09/2018
Võ Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1538900.0 12.718 % 25/09/2018
Võ Thiện Tâm 604890.0 4.999 % 25/09/2018
Lê Minh Vĩnh 564850.0 4.668 % 25/09/2018