Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.21 %
  • Khác
    98.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thanh Việt 2840900.0 28.409 % 06/11/2017
Nguyễn Thị Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 1500000.0 15.0 % 01/04/2016
Võ Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1090000.0 10.9 % 17/10/2017