Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (CTN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.74 %
  • Khác
    98.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trang Thị Minh Hường 264300.0 5.426 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Hoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 160438.0 3.294 % 30/06/2015
Công ty TNHH Cavico Việt Nam 160400.0 3.293 % 26/10/2010
Đinh Huỳnh Môn Thành viên Hội đồng quản trị 153000.0 3.141 % 30/06/2015
Lều Hồng Hải Thành viên Hội đồng quản trị 150000.0 3.08 % 30/06/2015