Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (CTN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.5 %
  • Khác
    97.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinavico.JSC 2,087,500 42.86 % 31/12/2014
Trang Thị Minh Hiền 342,300 7.03 % 04/04/2014
Trang Thị Minh Hường 264,300 5.43 % 30/06/2015
Công ty TNHH Cavico Việt Nam 176,440 3.62 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Hoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 160,438 3.29 % 30/06/2015
Đinh Huỳnh Môn Ủy viên Hội đồng quản trị 153,000 3.14 % 30/06/2015
Lều Hồng Hải Ủy viên Hội đồng quản trị 150,000 3.08 % 30/06/2015