Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.14 %
  • Khác
    71.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Victory Holding Investment Limited 6,200,000 9.84 % 25/05/2017
Trương Hồng Loan Phó Tổng Giám đốc 4,660,760 7.4 % 26/12/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 4,368,840 6.94 % 10/09/2018
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2,058,000 3.27 % 03/03/2016