Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.63 %
  • Khác
    71.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Victory Holding Investment Limited 4,200,000 9.77 % 14/07/2016
Trương Hồng Loan Ủy viên Hội đồng quản trị 4,114,000 9.57 % 30/06/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 2,161,760 5.03 % 09/09/2016
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2,058,000 4.79 % 03/03/2016
Nguyễn Xuân Hòa 1,927,069 4.48 % 02/10/2015
Nguyễn Văn Thuận 1,889,870 4.4 % 30/06/2015
Nguyễn Xuân Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 1,627,430 3.78 % 30/06/2015
Trần Như Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,430,000 3.33 % 30/06/2015