Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.76 %
  • Khác
    72.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Victory Holding Investment Limited 4200000.0 9.767 % 14/07/2016
Trương Hồng Loan Ủy viên Hội đồng quản trị 4114000.0 9.567 % 30/06/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 2161760.0 5.027 % 09/09/2016
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2058000.0 4.786 % 03/03/2016
Nguyễn Xuân Hòa 1927069.0 4.482 % 02/10/2015
Nguyễn Văn Thuận 1889870.0 4.395 % 30/06/2015
Nguyễn Xuân Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 1627430.0 3.785 % 30/06/2015
Trần Như Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1430000.0 3.326 % 30/06/2015