Công ty Cổ phần City Auto (CTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 5250000.0 13.258 % 28/04/2018
Trần Ngọc Dân Chủ tịch Hội đồng quản trị 3643000.0 9.199 % 03/01/2019
Trần Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 3335000.0 8.422 % 03/01/2019
Trần Long 2016000.0 5.091 % 03/01/2019
Phạm Thị Ái Hạnh 2000950.0 5.053 % 04/04/2018
Nìm Vuồn Phu Thành viên Hội đồng quản trị 1378640.0 3.481 % 03/01/2019