Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đức Hùng 1,166,038 13.25 % 30/06/2016
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1,060,200 12.05 % 07/07/2016
Lưu Thành Xương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 993,166 11.29 % 28/06/2016
Đinh Vạn Dũng 964,674 10.96 % 31/12/2015
Trần Thiện 826,192 9.39 % 06/05/2016
Bùi Thị Hoàn 514,100 5.84 % 30/06/2016
Phạm Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 502,800 5.71 % 30/06/2016
Vũ Thị Mai 388,146 4.41 % 11/05/2016
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Gia lai 314,200 3.57 % 31/12/2014