Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đức Hùng 1166038.0 13.251 % 30/06/2016
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1060200.0 12.048 % 07/07/2016
Lưu Thành Xương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 993166.0 11.286 % 28/06/2016
Đinh Vạn Dũng 964674.0 10.962 % 31/12/2015
Trần Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 842992.0 9.58 % 15/03/2017
Lê Ngọc Cơ 766292.0 8.708 % 31/12/2012
Bùi Thị Hoàn 514100.0 5.842 % 30/06/2016
Phạm Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 496600.0 5.643 % 15/07/2016
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Gia lai 314200.0 3.57 % 31/12/2014