Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.89 %
  • Khác
    89.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị 763,758 21.82 % 09/06/2016
CTCP đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE 530,000 15.14 % 30/06/2016
Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My 500,000 14.29 % 30/06/2016
AFC Umbrella Fund 315,051 9 % 21/06/2016
Nguyễn Trọng Nam Ủy viên Hội đồng quản trị 113,055 3.23 % 25/07/2016