Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.6 %
  • Khác
    92.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thúy Uyên 455000.0 8.667 % 16/03/2017
Vũ Kim Chúng 373758.0 7.119 % 23/03/2017
AFC Umbrella Fund 315051.0 6.001 % 21/06/2016