Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.21 %
  • Khác
    88.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị 763758.0 21.822 % 09/06/2016
Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My 500000.0 14.286 % 30/06/2016
AFC Umbrella Fund 315051.0 9.001 % 21/06/2016
Nguyễn Trọng Nam Thành viên Hội đồng quản trị 113055.0 3.23 % 25/07/2016