Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    99.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Hồng Bàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1935522.0 20.283 % 31/12/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico 1200000.0 12.575 % 18/03/2016
Phạm Thị Thúy Hằng 1006872.0 10.552 % 13/09/2017
Lê Tuấn Điệp 954285.0 10.0 % 11/01/2017
Công ty cổ phần Đá tự nhiên Vnstone 627270.0 6.574 % 30/06/2016
Mai Ngọc Mạnh Thành viên Hội đồng quản trị 600000.0 6.288 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Hoa Huế Thành viên Hội đồng quản trị 600000.0 6.288 % 30/06/2016