Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    99.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Hồng Bàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1928457.0 20.209 % 30/06/2015
VINAVICO INCOM ., JSC 1260000.0 13.204 % 19/12/2012
Lê Tuấn Điệp 884985.0 9.274 % 30/11/2016
Phạm Thị Thúy Hằng 821472.0 8.609 % 23/11/2016
Công ty cổ phần Đá tự nhiên Vnstone 627270.0 6.574 % 30/06/2016
Mai Ngọc Mạnh Ủy viên Hội đồng quản trị 600000.0 6.288 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Hoa Huế Ủy viên Hội đồng quản trị 600000.0 6.288 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Thu Hường 416430.0 4.364 % 19/12/2012