Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (CT3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    75.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1,973,918 24.67 % 12/04/2018
Phạm Văn Thúy Chủ tịch Hội đồng quản trị 770,072 9.63 % 31/12/2015
Trần Quốc Đoàn Thành viên Hội đồng quản trị 412,116 5.15 % 31/12/2015
Phan Quốc Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 410,000 5.12 % 29/03/2019
Phạm Ngọc Côi Thành viên Hội đồng quản trị 372,307 4.65 % 31/12/2015
Nguyễn Quang Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 349,794 4.37 % 30/06/2015
Lê Văn Nhương Thành viên Hội đồng quản trị 342,578 4.28 % 30/06/2017