Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (CT3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Thúy Chủ tịch Hội đồng quản trị 670,072 8.38 % 30/06/2015
Nguyễn Quang Vinh Ủy viên Hội đồng quản trị 349,794 4.37 % 30/06/2015
Trần Quốc Đoàn Ủy viên Hội đồng quản trị 312,116 3.9 % 30/06/2015