Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (CT3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    75.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1973918.0 24.674 % 12/04/2018
Phạm Văn Thúy Chủ tịch Hội đồng quản trị 770072.0 9.626 % 31/12/2015
Trần Quốc Đoàn Thành viên Hội đồng quản trị 412116.0 5.152 % 31/12/2015
Phạm Ngọc Côi Thành viên Hội đồng quản trị 372307.0 4.654 % 31/12/2015
Nguyễn Quang Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 349794.0 4.372 % 30/06/2015
Lê Văn Nhương Thành viên Hội đồng quản trị 342578.0 4.282 % 30/06/2017