Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.27 %
  • Khác
    14.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 2.8731E7 65.002 % 23/03/2017
Vietnam Investment Limited 3226744.0 7.3 % 23/03/2017