Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.01 %
  • Khác
    78.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1.9891E7 45.002 % 30/06/2015
Vietnam Investment Limited 2100000.0 4.751 % 30/06/2015