Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.33 %
  • Khác
    16.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 19,891,000 45 % 30/06/2015
Vietnam Investment Limited 2,100,000 4.75 % 30/06/2015