Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.18 %
  • Khác
    80.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,657,768 16.58 % 30/06/2016
ASEAN Deep Value Fund 1,315,955 13.16 % 05/02/2016
Asean Small Cap Fund 1,021,260 10.21 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Hồng Cúc 727,400 7.27 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 720,000 7.2 % 30/06/2015
Trần Văn Năm 706,186 7.06 % 30/06/2015
Huỳnh Thị Mai Dung 655,896 6.56 % 31/12/2015
Đào Thu Thủy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 445,439 4.45 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương 407,340 4.07 % 30/06/2015