Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.79 %
  • Khác
    95.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Thị Mai Dung 4041058.0 19.712 % 04/12/2018
Đào Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 3491936.0 17.034 % 04/12/2018
Asean Small Cap Fund 2042520.0 9.964 % 04/12/2018
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 1440000.0 7.024 % 04/12/2018
Trần Văn Năm 1412372.0 6.89 % 04/12/2018
Đào Thu Thủy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 890878.0 4.346 % 04/12/2018
Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương 814680.0 3.974 % 04/12/2018