Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.74 %
  • Khác
    88.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hồng Cúc 8792000.0 87.92 % 13/04/2018
Đào Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1745968.0 17.46 % 11/07/2018
Huỳnh Thị Mai Dung 1083054.0 10.831 % 31/12/2017
ASEAN Deep Value Fund 1041355.0 10.414 % 08/08/2018
Asean Small Cap Fund 1021260.0 10.213 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 720000.0 7.2 % 30/06/2015
Trần Văn Năm 706186.0 7.062 % 30/06/2015
Đào Thu Thủy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 445439.0 4.454 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương 407340.0 4.073 % 30/06/2015