Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    35.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 2838000.0 64.5 % 25/07/2016
Công ty TNHH Đầu tư CT và Thương mại Hoàng Phát 440000.0 10.0 % 25/07/2016
Nguyễn Hồng Lê Đại diện công bố thông tin 234600.0 5.332 % 25/07/2016