Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.38 %
  • Khác
    80.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông 875220.0 21.444 % 24/09/2015
TMT Motor., JSC 835220.0 20.464 % 08/07/2015
AFC VF Limited 530600.0 13.0 % 25/06/2018
Võ Viết Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 360543.0 8.834 % 31/12/2015
Lê Thị Thu Trang 216544.0 5.306 % 31/12/2017
AFC Umbrella Fund 204200.0 5.003 % 18/02/2016
Phan Văn Mưa Thành viên Hội đồng quản trị 202230.0 4.955 % 31/12/2015