Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.86 %
  • Khác
    81.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông 875220.0 21.444 % 24/09/2015
TMT Motor., JSC 835220.0 20.464 % 08/07/2015
AFC VF Limited 490100.0 12.008 % 13/09/2017
Võ Viết Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 360543.0 8.834 % 31/12/2015
AFC Umbrella Fund 204200.0 5.003 % 18/02/2016
Phan Văn Mưa Thành viên Hội đồng quản trị 202230.0 4.955 % 31/12/2015