Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.53 %
  • Khác
    83.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông 875,220 21.44 % 24/09/2015
TMT Motor., JSC 835,220 20.46 % 08/07/2015
Võ Viết Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị 360,543 8.83 % 31/12/2015
AFC VF Limited 303,100 7.43 % 26/07/2016
AFC Umbrella Fund 204,200 5 % 18/02/2016
Phan Văn Mưa Ủy viên Hội đồng quản trị 202,230 4.96 % 31/12/2015