Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.43 %
  • Khác
    80.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông 875,220 21.44 % 24/09/2015
Công ty Cổ phần Ô tô TMT 835,220 20.46 % 08/07/2015
AFC Vietnam Fund (AVF) 530,600 13 % 25/06/2018
Võ Viết Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 360,543 8.83 % 31/12/2015
Lê Thị Thu Trang 216,544 5.31 % 31/12/2017
AFC Umbrella Fund 204,200 5 % 18/02/2016
Phan Văn Mưa Thành viên Hội đồng quản trị 202,230 4.96 % 31/12/2015