Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    78.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.44 %
  • Khác
    20.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 6325016.0 44.793 % 30/06/2015
Công ty TNHH 1 thành viên Dầu khí Tp.HCM 5598757.0 39.649 % 30/06/2015
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 693240.0 4.909 % 31/12/2013
Công ty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư (PETEC) 476620.0 3.375 % 31/12/2013