Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    84.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.46 %
  • Khác
    15.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 6,325,016 44.79 % 30/06/2015
SAIGON PETRO CO.,Ltd 5,598,757 39.65 % 30/06/2015
SACOMBANK 693,240 4.91 % 31/12/2013
Công ty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư (PETEC) 476,620 3.38 % 31/12/2013