Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    34.8 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.76 %
  • Khác
    64.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 3,450,093 34.8 % 30/06/2015
Trần Công Quý 2,430,000 24.51 % 10/03/2015
Phạm Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 639,380 6.45 % 31/12/2015
Nguyễn Viết Tân Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 5.04 % 31/12/2015