Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP 1122000.0 12.75 % 06/05/2016
Nguyễn Văn Công Chủ tịch Hội đồng quản trị 880000.0 10.0 % 06/05/2016
Hà Minh Thành viên Hội đồng quản trị 749999.0 8.523 % 07/09/2017
Ngô Thế Phong 593600.0 6.745 % 06/03/2018
Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 518000.0 5.886 % 17/09/2018
Phan Ngọc Cương Phó Tổng Giám đốc 475491.0 5.403 % 13/06/2017