Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    74.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam 1,122,000 25.5 % 06/05/2016
Nguyễn Văn Công Chủ tịch Hội đồng quản trị 880,000 20 % 06/05/2016
Hà Minh Phó Tổng Giám đốc 425,980 9.68 % 06/05/2016
Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 281,000 6.39 % 06/05/2016
Phan Ngọc Cương Phó Tổng Giám đốc 264,840 6.02 % 06/05/2016