Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP 1122000.0 16.5 % 06/05/2016
Nguyễn Văn Công Chủ tịch Hội đồng quản trị 880000.0 12.941 % 06/05/2016
Hà Minh Phó Tổng Giám đốc 680000.0 10.0 % 23/01/2017
Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 471637.0 6.936 % 23/01/2017
Phan Ngọc Cương Phó Tổng Giám đốc 431991.0 6.353 % 23/01/2017