Công ty Cổ phần cảng Nha Trang (CNH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    61.42 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    38.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 1.5070809E7 61.416 % 13/06/2016
VINPEARLLAND JSC 7492240.0 30.532 % 07/02/2017