Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.69 %
  • Khác
    73.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ Phần Khí Việt Nam 15,120,000 56 % 14/03/2016
Utilico Emerging Markets Limited 2,820,000 10.44 % 30/06/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2,600,940 9.63 % 30/06/2015