Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.52 %
  • Khác
    77.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ Phần Khí Việt Nam 1.512E7 56.001 % 14/03/2016
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2600940.0 9.633 % 14/11/2017
Utilico Emerging Markets Limited 1346210.0 4.986 % 25/09/2018