Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.12 %
  • Khác
    79.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP 15,120,000 56 % 14/03/2016
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2,600,940 9.63 % 14/11/2017
Utilico Emerging Markets Limited 1,346,210 4.99 % 25/09/2018